Aktuálne
Domov / TJ ORAVSKÁ LESNÁ (stranka 5)

TJ ORAVSKÁ LESNÁ

Zánik členstva

Zanik clenstva

1. Členstvo zaniká:  a/ vystúpením b/ vyškrtnutímc/ vylúčením d/ úmrtím 2. Členovia, ktorí neplatia príspevky za posledný rok a nezaplatili ich ani v termíne,  ku ktorému boli preukázateľne vyzvaní, budú z členstva vylúčení. O vylúčení z dôvodu neplatenia príspevkov výbor TJ. Súčasne tým členovi zanikajú všetky práva člena 3. O ...

Čítajte viac »

Práva a povinnosti člena

Prava a povinnosti

1. Člen má právo: a/ zúčastňovať sa na činnosti klubu b/ riadny člen má právo voliť po dosiahnutí 15 rokov c/ riadny a spriaznený člen môže byť volený do orgánov klubu po dosiahnutí 18 ro-kov.V prípade zvolenia spriazneného člena za člena výboru sa tento automatricky stáva riadnym členom. d/ slobodne ...

Čítajte viac »

Názov, sídlo a základná charakteristika

logo

1.    Občianske združenie sa nazýva Telovýchovná jednota Oravská Lesná, ako skratka sa používa TJ Oravská Lesná. 2.    TJ Oravská Lesná má svoj znak. Jeho tvar je vyobrazený v prílohe Stanov. 3.    Sídlom TJ Oravská Lesná je Oravská Lesná, športový areál č. 364. 4.    TJ Oravská Lesná je občianskym združením fyzických ...

Čítajte viac »

Zásady hospodárenia TJ Oravská Lesná

Traktor-McCormik-CX-105-2-foto.-Cezary-Szejgis

1.Majetkom TJ je súhrn vecí, práv a iných majetkových hodnôt. Klub hospodári smajetkom vo svojom vlastníctve a majetkom zvereným. 2.Kontrolu hospodárenia s majetkom TJ vykonáva v súlade so Stanovami avnútornými predpismi Dozorná a revízna komisia klubu. 3.  Zdrojom finančných prostriedkov sú:a/ členské príspevky b/ ostatné príjmy 4. TJ sa môže ...

Čítajte viac »