Aktuálne
Domov / Viac ako klub / Členstvo / Členstvo- Stanovy členstva

Členstvo- Stanovy členstva

Členstvo v TJ Oravská Lesná

 1.  Členstvo je dobrovoľné.

2. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo iného štátu bez
rozdielu pohlavia, národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, politického a náboženského
presvedčenia

3. Druhy členstva: členstrvo riadne a členstvo spriaznené.

4. Spriaznené členstvo sa vzťahuje na tých, ktorí nechcú aktívne pôsobiť v TJ (t.j.
minimálne sa aspoň zúčastňovať výročných členských schôdzí) a chcú využívať výhody
členstva v TJ, alebo boli výročnou členskou schôdzou preradení do tohto členstva
kvôli sústavnému nezáujmu aspoň o základnú činnosť v rámci TJ (t.j. minimálne sa
aspoň zúčastňovať výročných členských schôdzí), aj keď si riadne platia členské
príspevky.

5. Spriaznení členovia požívajú všetky výhody členstva v TJ, pokiaľ nie je schválené
členskou schôdzou TJ inak.

 

Členský preukaz

 

 1.    Členský preukaz je dokladom členstva v TJ Oravská Lesná.
 2.    Člen TJ Oravská Lesná je povinný preukázať na požiadanie svoje členstvo platným
  členským preukazom.

3.  Člen TJ môže využívať výhody a zľavy TJ vždy len po preukázaní sa platným členským preukazom.

4.  Členský  preukaz sa vystavuje na obdobie 1,5 až 10 rokov.

Členské príspevky

 

-členské sa platí na jeden kalendárny rok vždy so splatnosťou do konca februára daného kalendárneho roka.

-každý člen obdrží členský preukaz.

– u dospelých sa vydávajú na dobu 1, 5 alebo 10 rokov.

 

-členovia, ktorí si predplatia členské na 1 rok, dostanú len obyčajný nezalisovaný členský preukaz s
tým, že bude potrebné každý rok ho buď predložiť alebo vymeniť. Členský príspevok na jeden rok je 10,- €.
–  dorastenecký členský preukaz sa vydáva pre člena v roku, kedy dovŕši 16 rok života a dorastenecké členstvo
trvá do 19-teho roku života. Medzi dospelých sa teda zaradí v roku, kedy dovŕši 20 rok svojho života. Členské  pre dorastencov na jeden rok je 5,- €.

 

Vznik členstva

 

 1.   Členstvo v TJ Oravská Lesná vzniká na základe podania prihlášky, zaplatenia
  členského príspevku a podpísania súhlasu so stanovami TJ.

2.   Každý záujemca  sa stáva riadnym členom TJ Oravská Lesná, pokiaľ si vyslovene neželá byť len spriazneným členom TJ.

3.   O prijatí za riadneho člena rozhoduje výročná členská schôdza TJ, resp. mimoriadna
členská schôdza TJ. Ak sa na členskej schôdzi volí výbor TJ, schvaľovanie nových
členov nasleduje vždy po voľbe výboru TJ.

4.   Tí, ktorí z TJ vystúpili, boli vyškrtnutí alebo vylúčení, môžu byť prijatí za členov
riadnych, resp. spriaznených len na základe písomnej žiadosti a len po schválení
členskou schôdzou TJ.

 

 

Práva a povinnosti člena

 

 1. člen má právo:
  a/ zúčastňovať sa na činnosti klubu
  b/ riadny člen má právo voliť po dosiahnutí 15 rokov
  c/ riadny a spriaznený člen môže byť volený do orgánov klubu po dosiahnutí 18 ro-kov. V prípade zvolenia spriazneného člena za člena výboru sa tento automaticky stáva riadnym členom.
  d/ slobodne vyjadrovať svoje názory, predkladať námety a návrhy na zlepšenie práce klubu
  e/ zúčastniť sa rokovaní v tých prípadoch, kedy orgán TJ rozhoduje o jeho činnosti, chovaní a sťažnosti.

  2.  člen je povinný:
  a/ dodržiava? Stanovy a na ich základe vydané predpisy TJ
  b/ riadne platiť členské príspevky vo výške stanovenej Stanovami TJ
  c/ riadny člen je povinný podieľať sa na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie
  d/ chrániť a zväčšovať majetok klubu

 

 

Členstvo zaniká

a/ vystúpením

b/ vyškrtnutím 
c/ vylúčením 
d/ úmrtím

2.  Členovia, ktorí neplatia príspevky za posledný rok a nezaplatili ich ani v termíne,
ku ktorému boli preukázateľne vyzvaní, budú z členstva vylúčení. O vylúčení

z dôvodu neplatenia príspevkov výbor TJ. Súčasne tým členovi zanikajú všetky práva člena

3. O vylúčení člena kvôli iným dôvodom ako je neplatenie členských príspevkov
rozhoduje členská schôdza a to na základe výsledku šetrenia a konania člena.
Vylúčenie potvrdzuje Dozorná a revízna komisia klubu. Týmto členovi zanikajú
všetky práva člena.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>