Aktuálne
Domov / Výbor / Výbor- Orgány TJ Or.Lesná

Výbor- Orgány TJ Or.Lesná

1. Orgány TJ Oravskej Lesnej sú:
a/ Členská schôdza
b/ Výbor klubu
c/ Dozorná a revízna komisia klubu

 
2.Najvyšším orgánom TJ Oravská Lesná je členská schôdza. Rozhoduje o zásadnýchotázkach činnosti TJ. Prerokúva a schvaľuje:
a/ rokovací poriadok a program členskej schôdze
b/ správu výboru klubu o činnosti a plnení uznesení predchádzajúcej schôdze
c/ správu o hospodárení TJ
d/ správu Dozornej a revíznej komisie 
e/ program a ďalšiu činnosť TJ
f / Stanovy TJ Oravská Lesná, ich zmeny a doplnky
g/ ďalšiu problematiku podľa schváleného programu rokovania3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnychčlenov Telovýchovnej jednoty.

 

 
4. Členskú schôdzu zvoláva výbor TJ. Koná sa najmenej raz ročne alebo ak o topožiada aspoň 1/3 členov, prípadne Dozorná a revízna komisia klubu.
 
 
5. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť všetci členovia klubu v ňom evidovaní.
 
 
6.Výbor klubu je štatutárnym orgánom. Riadi činnosť klubu v období medzi členskýmischôdzami. Výbor TJ je trinásťčlenný pri počte 3 kluby. Automaticky sa členmi výborustávajú: prezident TJ, predsedovia klubov TJ a starosta mladých športovcov. Prirozšírení TJ o ďalšie kluby sa výbor rozšíri resp. upraví tak, aby výbor mal nepárnypočet členov.
 
 
7. Na čele TJ stojí prezident TJ. Ďalšie funkcie sa zriaďujú podľa potrieb TJ (tajomníkap.).
 
 
8.Za výbor TJ je oprávnený konať prezident výboru TJ alebo iný poverený člen tohtoorgánu.
 
 
9.Volebné obodobie funkcionárov je dvojročné.
 
 
10.Dozorná a revízna komisia je najvyšším dozorným a revíznym orgánom TJ. Vo svojej činnosti najmä:
a/ vykonáva kontrolu dodržiavania Stanov, uznesení orgánov TJ dodržiavania vnútrozväzových predpisov
b/ vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom TJ
c/ upozorňuje orgány TJ na zistené nedostatky a predkladá stanoviská a návrhy na zlepšenie hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom.
 
 
11.Členovia Dozornej a revíznej komisie nesmú po dobu svojej funkcie vykonávať
žiadnu inú funkciu v TJ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>